Wytyczenia budynków i sieci uzbrojenia terenu

wytyczenie budynkówWytyczenia budynków i sieci uzbrojenie terenu to jeden z etapów prac budowlanych następujący po otrzymaniu pozwolenia na budowę lub po zgłoszeniu prac budowlanych do odpowiedniego miejscowo wydziału budownictwa. Wytyczenie polega na usytuowaniu na terenie inwestycji projektowanego budynku lub sieci.

Czynności geodety

Do wytyczenia budynku lub sieci uzbrojenia terenu niezbędne jest udostępnienie geodecie przez inwestora takich materiałów jak projekt zagospodarowania terenu, rzut fundamentów czy też innych przydatnych do wykonania prac.

Tyczenie budynku polega na wyznaczeniu osi konstrukcyjnych budynków, które zaznacza się na ławach drutowych przy uwzględnieniu położenia budynku względem granic nieruchomości.

Tyczenie sieci uzbrojenia terenu polega na wyznaczaniu położenia punktów charakterystycznych dla danej inwestycji (np. punktów załamań przewodów, lokalizacji studzienek, hydrantów) zgodnie z projektem budowlanym.

Co otrzymuje inwestor?

Wyniki dokonanych pomiarów geodeta przekazuje inwestorowi w formie szkicu tyczenia oraz wpisuje wykonane czynności w dzienniku budowy.

Czas wykonania tyczenia budynków i sieci

Tyczenie budynku czy też sieci wykonuje się zazwyczaj w ciągu jednego dnia w zależności od wielkości i złożoności inwestycji. Termin tyczenia zostaje uzgodniony z inwestorem.