Podziały nieruchomości

podział nieruchomości geodeta olsztynPodziały nieruchomości to złożona procedura administracyjna polegająca na wydzieleniu części nieruchomości, która ma być odrębną nieruchomością w celach inwestycyjnych, spadkowych lub innych. Wyróżniamy  2 rodzaje podziałów:

  • podział z decyzją, który możemy wykonać spełniając określone warunki zapisane w ustawie o gospodarce nieruchomościami
  • podział rolny – podział ewidencyjny polegający na wydzieleniu działek o powierzchni powyżej 3000 m2

Czynności geodety

Geodeta zgłasza prace we właściwym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, nabywa licencje i pobiera materiały archiwalne. Następnie po uzgodnieniu ze zleceniodawcą  sporządza wstępny projekt podziału działki, który opiniuje właściwy Urząd Gminy. Po pozytywnym uzgodnieniu przez Urząd Gminy wstępnego projektu podziału dokonuje się analizy dokumentacji archiwalnej dotyczącej dzielonej działki i przygotowuje się do wyjazdu w teren. W przypadku tzw. podziałów rolnych opiniowanie wstępnego projektu podziału oraz wydanie decyzji zatwierdzającej podział nie jest wymagane.

Kolejnym etapem jest wyznaczenie terminu spotkania na gruncie, odszukanie znaków granicznych działki podlegającej podziałowi i w razie potrzebny wznowienie znaków zniszczonych. W przypadku gdy granica nieruchomości nie była nigdy mierzona, geodeta dokonuje procedury ustalenia/rozgraniczenia nieruchomości i sporządza odpowiedni protokół. Następnie „wynosi” projekt podziału w teren tzn. wskazuje położenie nowych punktów granicznych działek po podziale.

Z procedury podziału nieruchomości sporządza się operat techniczny oraz mapy z projektem podziału nieruchomości, które następnie przekazuje się do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w celu weryfikacji.

Po pozytywnym przebiegu weryfikacji w PODGIK, geodeta otrzymuje uwierzytelnione mapy z projektem podziału nieruchomości i przekazuje je do właściwego Urzędu Gminy. Urząd Gminy wydaje decyzję o podziale nieruchomości, która zatwierdza podział i tym samym kończy całą procedurę.

Zleceniodawca otrzymuje

Wynikiem prac geodety jest decyzja administracyjna wydana przez właściwy Urząd Gminy (Wójta, Burmistrza bądź Prezydenta Miasta). Po uprawomocnieniu się decyzji, Urząd przekazuje jedną z kopii do Starostwa Powiatowego i podział zostaje wprowadzony do Ewidencji Gruntów i Budynków.

Czas wykonania podziału nieruchomości

Ze względu na długą procedurę podziałową w tym uzgadnianiu wstępnego projektu podziału, prac geodezyjnych, weryfikacji Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i pisaniu decyzji administracyjnej czas wykonania podziału trwa od 2-3 miesięcy.